Frivilligcentre i Vejle Kommune             Børkop          Egtved          Give          Jelling          Vejle

Velkommen      Frivilligcenter Jelling      Oversigt over frivilligt arbejde      Links      Frivilligrådet


.

 

 


      

 

 

.

Årsmøde i Frivilligcenter Jelling torsd. d. 17.3.2022 kl. 19.00.

Højagercentret . 35 deltagere.

Velkomst v. formanden Knud Dupont.

Sang: Velkommen lærkelil.

 

1 .  Valg af dirigent: Karsten Kjær.

2021 årsmødet udskudt. Valget også udskudt. Godkendt. Indkaldelse til årsmødet lovligt indvarslet.

 

2 .  Valg af stemmetællere:   Hvis vi får brug for det.

 

3 .Formandens beretning.

Det sidst afholdte årsmøde var 10.3.2020, altså dagen før den store nedlukning af Danmark pga. corona. Og den 12.3. blev Knud hofteopereret som den sidste på Vejle Sygehus, inden afdelingen blev ændret til corona-patienter. Det er dejligt, at vi nu kan mødes igen – og med flot opbakning – 36 tilmeldte.

Det har været en stille tid for Styregruppen i Jelling. Corona og manglende opgaver. Værktøjskassen er efterhånden den eneste funktion, vi har. Vi har nedlagt vagttelefonen og den faste træffetid på Højagercentret torsdag eftermiddag, da vi nærmest ingen henvendelser havde. I stedet kan man nu ringe direkte til Ole Nielsen – hovedsageligt IT- og TV-opgaver, og Knud Dupont med håndværkeropgaver.  

 


Knud Dupont

Vedr. ledsagerordningen  har vi heller ingen henvendelser haft. Det vælger  vi at se som positivt, da de mere end 30 frivillige grupper, som står uden for JFS, AOF, LOF og lignende organisationer, kører rigtig godt. Alle sat i værk af ildsjæle uden tanke på løn eller berømmelse.

De sidste par år har hovedtemaet været ensomhed. Vi er blevet opfordret fra Frivilligrådet til at tage emnet op på vore møder i Styregruppen. Kan vi gøre noget?  Sætte noget i gang, og er der et behov i Jelling? Vi er meget åbne overfor nye og gode ideer. Vi har drøftet det meget. Vi bor i et aktivt lokalsamfund med mange tilbud….og ingen bør kede sig eller føle sig ensomme med alle de muligheder, der er.

Frivilligcenter Jelling samarbejder med Frivilligcentre i Give og Egtved og tidligere Børkop, som nu har nedlagt centret pga. manglende opgaver. De følte ikke længere, de havde nogen berettigelse, da der ikke var andre opgaver end  værktøjskassen. Det gav os noget at tænke over….Vi bad om et møde i Vejle i Foreningernes Hus med Else Marie Schmidt. Hun kunne bl.a. fortælle os, at de §-18 midler vi får hvert år, kun må bruges til Frivilligcenter Jelling`s egen drift. Vi har relativt mange penge i kassen, og vi bliver rigere år for år. Hvis vi lukker ned, må vi ikke overføre vores penge til lokale grupper eller foreninger, men pengene vil gå tilbage til Kommunens kasse. Sådan er reglerne, og dem er vi nødt til at overholde. Vi er ikke klar til at nedlukke Frivilligcenter Jelling endnu, vi vil give det i hvert fald et år mere og forsøge at finde nye opgaver, som gør det vigtigt og meningsfyldt at fortsætte arbejdet.

Tak til Lynge Stenager, der passer vores hjemmeside, og tak til mine gode kollegaer i Styregruppen for hyggeligt samvær og positivt samarbejde.

Der kom flere gode forslag i løbet af aftenen. Må vi lappe cykler? Bustur for foreningernes medlemmer med et kulturelt formål….Handle ind for borgere, der har et midlertidigt behov – f.eks. med et brækket ben ell. lign. Vi har 7 punkter med, hvad vi ikke må bruge penge på…bl.a. forplejning, husleje, dækning af underskud.

4 . Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021. v. Ole Nielsen.

Årets overskud kr. 19.893,55. Formue pr. 31.12.21 kr. 63.168,44. Plus 31.000 kr. for 2022.

Regnskabet godkendt.

 

Ekstra punkt på dagsordenen:

Forslag til ændring fremsat af Styregruppen vedr. valg af bestyrelsesmedlemmer:

                  Ulige år: 3 medlemmer afgår – lige år: 2 medlemmer afgår. Dette byttes om !! Godkendt.

 

5 . Valg til bestyrelsen: På valg er Knud Dupont, Bodil Dupont og Aase Skovgaard. Alle tre blev genvalgt. Tillykke til jer alle tre.

 

6 . Valg af suppleant. Inger Marie Egeskov ønskede ikke genvalg, og i stedet faldt valget på Anne Mette Dahm. Velkommen til Anne Mette.

 

7 . Valg af revisorer for 1 år. Lis Andersen og Lynge Stenager blev begge genvalgt.

 

8 . Evt.

Hvor mange penge må foreningen have stående: Der er ingen loft.

Gudrun Møller: Kan vi undersøge v. Frivilligrådet og Fælles Forum, om reglerne for brug af pengene kan ændres? Knud: Vi holder os til reglerne.

Idè : Invitere en ”stor kanon” til et foredrag ell. lign. Karsten Kjær fortalte kort om §18-midler…. Og takkede slutteligt for et rigtig godt møde og god ro og orden.

 

2 fl. Vin blev uddelt til dirigent Karsten Kjær og revisorer Lis Andersen og Lynge Stenager.  En gavekurv til Inger Marie Egeskov.

 

9 . Foredrag v. Lars ”Charlie” Mortensen. Det blev lidt forsinket, da teknikken drillede. Charlie havde lige fået en ny bærbar PC. Bodil var heldigvis resolut og foreslog, at vi sang en ekstra sang.  

 

Lars "Charlie" Mortensen fra Jelling Musikfestival

Den 8.8.1988 sendte Charlie m.fl. fodboldspillere fra J.f.S. et brev til Carsten Tromborg om lån af Bredagerskolen op sportspladsen til en lille musikfestival……og sådan blev Jelling Musikfestival født. For næsten 34 år siden.

Charlie boede i Vejle indtil sit 6. år. Hans far arbejdede på slagteriet. Herefter boede de i et Jelling-hus i Ødsted.  Marinen og sejlede flåden. Startede på Seminariet i Jelling i 1979, og efter læreruddannelsen fik han sit 1. job i Grønland. Han havde sin el-guitar med derop, men der var ingen el i byen !! Der var han isoleret i 6 mdr. pga. isen. Derefter kom han igen til Danmark og kom med i Idræt i dagtimerne i Fredericia. 1-1½ års daghøjskole. Efter kontakt med koncertarrangør Erik Clausen, blev datoen sat til den 27.5. 1989 for den første musikfestival i Jelling. Erik Clausen kom plus lokale musikere. Senere kontrakt med Albani Øl, der støttede festivallen i mange år frem (nu er det Tuborg). 25.000 kr. i overskud. Charlie fortalte om de mange kontakter, han fik skabt, bl.a. gamle Gasolin og Lone Kellemann osv. Det kostede 25 kr. i indgang i 2. år, så steg det til 50 kr. osv. Jelling Musikfestival har ingen ejerskab. Det er de frivilliges festival. Fik hjælp fra Kommunen, ikke penge, men de troede på Charlie og Co. Der er en fantastisk frivillighedskultur – 5.000 frivillige nu. På et tidspunkt dukkede Northside og Tinderbox frem, i starten var Charlie lidt bange for dem…men ikke mere. Charlie fortalte om festivallen under coronaen. Han tror, det bliver`en fest i år, som da Danmark vandt EM i 1992. I år er det Charlies sidste festival pga. generationsskifte. Line Mosfelt bliver direktør. Hun har ikke noget med musikken at gøre. Det bliver Gaute Niemann og Jeppe Wojcik, der booker musik. De næste to år er Charlie ambassadør. Han fortalte mange sjove og herlige anekdoter fra årene i Festivallen fra koncerter mv. med store navne som Elton John, der skulle flyves hertil i helikopter med hjælp fra Finn Tøttenborg. Om en limousine, der skulle hentes hos Audi DK til back stage og til Billund bagefter med escorte af Benny Betjent. BB King, der var 80 år, havde et 9 mands orkester med sig, skulle have en lur, inden han skulle på scenen, hans guitar hed Loucille. Scorpions, der boede på Kolding Fjord, skulle også have politiescorte…..og en bil fra Lars Damgaard.  Og Suzi Quatro, der ikke spillede fra Teltscenen….John Fogerty har været den største for Charlie. I år kommer så DuranDuran og Minds of 99. Charlie fortalte kort om Festivalfonden og sluttede med et par numre med sang og guitar. Han er en herlig fortæller og underholder. En kæmpe stor tak til Charlie, som fik en stor fyldt kurv med gode sager for indsatsen.

 

Sidste punkt for aftenen var en portionsanretning fra Kirstens Køkken samt øl, vand, vin og kaffe.

Det var en rigtig fin aften, et godt årsmøde og en hyggelig stemning.

 

Referent

Hanne Basse.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

                                                                                     2020

 

Referat af årsmøde i FrivilligCenter Jelling den 10.3.2020 kl. 19.00 på Højagercentret.

 

Velkommen v. Formanden Knud Dupont til 30 fremmødte.

Sang: “Velkommen lærkelil”.

1.
Valg af dirigent - bestyrelsen foreslog Ernst Hoffmann, som blev valgt.

2.
Valg af stemmetællere:

Hoffmann konstaterede, at generalforsamlingen er varslet i tide. Stemmetællere vælger vi kun ved behov.

3.
Formandens beretning v. Knud Dupont.  


                     Knud Dupont

Som styregruppe lever vi et stille liv i FrivilligCenter Jelling. Ikke at forstå, at vi ikke laver noget, vi har bare ikke travlt. De 2-3 praktiske hovedområder, vi tager os mest af er Værktøjskassen. IT og TV-support og ledsageordningen. 
Vi har dog mærket en øgning af henvendelser, siden vi har fået en fast annonce i hvert eneste nummer af Højagernyt. 
Mht. IT/TV har der været en del brug for hjælp efter konflikten med vores udbyder i Jelling: YouSee. 
Ledsageordningen er på meget lav blus desværre, vi ved ikke hvorfor. Vi vælger at se positivt på situationen. Vi har nemlig et fantastisk antal frivillige i Jelling, der har dannet ca. 30 frivilliggrupper, hvor der foregår rigtig mange interessante og spændende ting. Helt uden  om JFS-AOF-LOF og lignende organisationer - startet op af ildsjæle, der har fået en god ide og ført den ud i livet - uden at tænke på løn og berømmelse. 
Knud orienterede om alle grupperne plus en ny, der lige er opstartet: Trædrejerne i Jelling v. Per Rahbek. 
Mange i vores omkringliggende byer misunder os, at vi har så mange kreative og frivillige mennesker i Jelling.

Knud orienterede om Fælles Forum og Frivilligrådet i Vejle kommune - og om den seneste tids store emne: ensomhed ! Hvad kan vi gøre ved det? Kan vi synliggøre vores aktiviteter bedre? Projekt Aktiv Sammen 60+, som er ved at få en ny hjemmeside.

Styregruppen vil gerne afholde et fælles møde med en repræsentant fra alle grupper/aktiviteter i eftersommeren. Her kunne vi hjælpe hinanden med evt. problemer, nye muligheder, få nye ideer på banen, visioner mm. Styregruppen vil gerne betale maden til mødet. Vi har også penge i overskud til at hjælpe med... starthjælp til nye grupper, kursus, udflugter......Det arbejder vi videre med. 
Knud opfordrede også til, at man foreslår personer til indstilling til Frivilligprisen.

Sluttelig rettede Knud en tak til sine kollegaer i Bestyrelsen, til Højagercentret og aftenens fremmødte.

4.
Regnskab - fremlagt v. Ole Nielsen.

Overskud i 2019:        Kr. 11.457,40

Formue 31.12.19:        -     34.071,34.

Kevin Osberg spurgte om hvad §-18 midler er og fik svar.

5.
Valg til bestyrelsen.

På valg var Ole Nielsen og Hanne Basse. Begge var villige til genvalg - og blev valgt.

6.
Valg af suppleant: forslag var Inger Marie Egeskov , som blev valgt.

7.
Valg af revisor - på valg var Lis Andersen og Lynge Stenager - genvalg til begge.

8.
Evt.

Gudrun Møller roste formandens fremlæggelse af beretningen: dejlig konkret!

JellingGuiden og Frivilligcentrets hjemmesider blev fremhævet, og en opfordring til at gå ind og kigge der. Og opfordring til at tage visitkort med til Aktiv Sammen 60+.

Ernst Hoffmann takkede for god ro og orden på mødet. Han modtog som tak 2. fl. vin ligesom Lis Andersen og Lynge Stenager.

 

9.
Foredrag ved skoleleder på Bredagerskolen Lance Anthony Luscombe: Her er mit liv.  


                                     
Lance Anthony Luscombe

.

Lance er 49 år, gift med Hanne, og de har tre børn. 
Lance er født i Zambia ( hvid neger). Hans far er englænder, nu 98 år og moderen er 25 år yngre. Familien har et våbenskjold. Aner i Frankrig. Lance er katolik. Faderen var med i 2. Verdenskrig i Indien.  Moderen var på 1. hold med Mellemfolkeligt Samvirke i Afrika , hvor hun startede en børnehave op. 
Da Lance var et par år flyttede familien til Danmark, og Lance er opdraget tosproget. Talte kun engelsk i starten - og det første år i Danmark talte han slet ikke ! Lance fortalte meget om sin opvækst, hvordan han sprang fra i gymnasiet. Han var klassens klovn, ifølge ham selv en skarnsknægt, og om hvordan en lærer havde forventninger til ham - ikke give op og hårdt arbejde. 
Han blev uddannet lærer, tog forældreorlov efter sit første barns fødsel for 23 år siden, hvilket dog var en dårlig ide! Senere tog han familien med til USA, hvor han havde fået et job. Men det gik slet ikke, der var så mange regler, overvågning mm, så familien rejste hjem til Jelling igen, inden hans kontrakt udløb.

Lance fortalte også om testen/prøven, som han skulle bestå for ca. 3 år siden, for at søge om dansk statsborgerskab. Han kunne ikke låne penge til en ny bil, da han ikke var dansk statsborger. Han havde for mange år siden smidt sin opholdstilladelse væk. Fandt den igen i Rigsarkivets fjernarkiv.

Lance’s foredrag var meget interessant, underholdende og fortalt med stor humor, så vi fik rørt lattermusklerne. Som tak fik han en kurv med lækkerier.  

 

Inden vi sluttede aftenen af med en lækker anretning og kaffe og kage fra Kirstens Køkken, sang vi: Når vinteren rinder i grøft og i grav.

 

Referent: Hanne Basse.

 

 

 

 

 
 

                            Hjemmeside: www.frivilligcenterjelling.dk